Your Shopping Cart

Your Cart is Empty

Creatures Of The Night

Centuries of story telling says every great night needs a beginning, an end, and a whole lot in between.

Includes

  • Sex Tea
  • Hangover Tea
  • Happy Tea
  • Energy Tea
  • Your Tea Creating A Healthier You magazine

Sex Tea contains: Green Tea, Ren Shen Hua (ginseng root), Yin Yang Huo (horny goat weed), Gan Cao (licorice root), Yi Zhi Jian (adders tongue herb), Rou Cong Rong (broomrape), Hong Zao (chinese date).

Hangover Tea contains: Ye Cha (oolong tea), Ge Gen (kudzu root), Yang Gan Ju (chamomile), Zhi (Tangerine Peel), Pu Gong Ying (dandelion), Ge Teng Hua (kudzu flower).

Happy Tea contains: Black Tea, Mei Gui Hua (Rose), Gou Qi (goji), Ju Hua (chrysanthemum), Shan Zha (Hawthorn Fruit), Ning Meng (lemon).

Energy Tea contains: Green Tea, Xi Yang Shen (american ginseng), Chen Pi (Tangerine Peel), Du Zhong (eucommia bark), Feng Wei Cao (herba Pteris), Ren Shen Hua (ginseng flower), Bo He (corn mint), Ning Meng (lemon), Xun Yi Cao (lavender).

12 teabags per box. Each teabag weighs 2.5g.

Australian Company
Chinese Herbal Ingredients
Fast Worldwide Delivery
Keto Friendly
Vegan
FREE SHIPPING FOR ORDERS £25 AND ABOVE

Customer Reviews